Esrarecords

EUROPEAN SPEARFISHING RECORDS ASSOCIATION

 • >>
 • >
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • <
 • <<
 • Page 9 / 10  (total 112)
 • Meritorious Award

Angler
Angler
2014.11.07
Megrim
Megrim
2016.02.27
Sea Bass
Sea Bass
2016.07.12
European Hake
European Hake
2016.07.24
Hallibut
Hallibut
2016.08.24
John Dory
John Dory
2016.09.12
White Grouper
White Grouper
2017.01.28
Atlantic Mackerel
Atlantic Mackerel
2017.05.05
John Dory
John Dory
2017.10.28
Sea Bass
Sea Bass
2018.03.00
Common Dentex
Common Dentex
2018.04.29
Turbot
Turbot
2019.09.05
 • >>
 • >
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • <
 • <<
 • Page 9 / 10  (total 112)
 • Meritorious Award