Esrarecords

EUROPEAN SPEARFISHING RECORDS ASSOCIATION

 • >>
 • >
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • <
 • <<
 • Page 5 / 10  (total 112)
 • Meritorious Award

Poulpe
Poulpe
2009.05.09
Poulpe
Poulpe
2009.06.04
Seriole courounnée
Seriole courounnée
2009.06.05
Lieu Noir
Lieu Noir
2009.07.05
Saint-Pierre
Saint-Pierre
2009.07.09
Barracuda
Barracuda
2009.08.00
Saumon
Saumon
2009.08.07
Morue
Morue
2009.10.00
Bonite dos rayé
Bonite dos rayé
2009.10.24
Pink Dentex
Pink Dentex
2009.11.01
Loup
Loup
2010.00.00
Bar
Bar
2010.00.01
 • >>
 • >
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • <
 • <<
 • Page 5 / 10  (total 112)
 • Meritorious Award