Esrarecords

EUROPEAN SPEARFISHING RECORDS ASSOCIATION

  • English
  • Français (French)
  • Español (Spanish)

White Grouper

White Grouper
 Haga clic en la lupa para ver el zoom 
White Grouper
Referencia : 2016.04.17
WORLD RECORD (Women speargun)
Scientific name: Epinephelus aeneus
Weight: 6.2kg
Diver: Jenna Apokotos
Location: Greece
Country: Greece