ESRArecords

EUROPEAN SPEARFISHING RECORDS ASSOCIATION

 • >>
 • >
 • 3
 • 2
 • 1
 • Page 1 / 10  (total 116)
 • Meritorious Award

Espadon
Espadon
1964.08.18
Loup
Loup
1973.00.00
Sar Becofino
Sar Becofino
1975.00.01
Tourteau
Tourteau
1976.00.01
Cernier
Cernier
1980.00.01
Congre
Congre
1982.00.01
Lieu Jaune
Lieu Jaune
1989.05.28
Merou
Merou
1992.00.01
Seiche
Seiche
1994.00.02
Poulpe
Poulpe
1995.00.01
Homard
Homard
1995.05.00
Merou
Merou
1996.00.01
 • >>
 • >
 • 3
 • 2
 • 1
 • Page 1 / 10  (total 116)
 • Meritorious Award

Sponsors: